NVO »Nova šansa u Novom« je osnovana  23. 05. 2008 godine, a registrovana 14.08. 2008.god.

Nevladina organizacija » Nova šansa u Novom «  je dobrovoljno organizovana,  neprofitna i nepolitička organizacija  koja se bavi pružanjem svih vidova pomoći licima sa  teškoćama u razvoju.

U postizanju svojih ciljeva okuplja profesionalce koji se bave različitim aspektima zbrinjavanja osoba sa razvojnim teškoćama (medicinska rehabilitacija, obrazovanje, socijalna pomoć) i sve zainteresovane pojedince i grupe građana koji žele da doprinesu boljoj integraciji osoba sa razvojnim teškoćama.